Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polskiz siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław; NIP:896-000-50-29; Regon: 000278913
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą emailową: iod@teatrpolski.wroc.pl

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez http://www.teatrpolski.wroc.pl/umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.
a. zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w tym do wystawienia faktury (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres, miejscowość, NIP numer telefonu kontaktowego, hasło) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegających na przesyłaniu newslettera (zakres danych: adres poczty elektronicznej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na nawiązywaniu i utrzymywaniu z Państwem relacji w ramach naszej działalności,

Przekazywanie danych osobowych

a. Dostawcy usług
Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu http://www.teatrpolski.wroc.pl/. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami.
b. Podmioty przetwarzające.
Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do wysyłki wiadomości email.
c. Organy Państwowe
Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. przenoszenia danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: iod@tearpolski.wroc.pl
Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.