Ceny biletów

LOKALIZACJA BILET NORMALNY BILET ULGOWY
Duża Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego 50 zł 40 zł

Regulamin sprzedaży biletów oraz uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii SARS–CoV–2 (COVID-19) w Polsce

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów oraz zasady uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru, prezentowanych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 (COVID-19) w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.


§2
REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż biletów na wydarzenia Teatru prowadzona jest wyłącznie online, poprzez stronę Teatru: teatrpolski.wroc.pl. Teatr nie prowadzi rezerwacji telefonicznej i mailowej.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej i wymaga spełnienia następujących warunków:
  a) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu  zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest   prawidłowy, w przypadku błędu w adresie e-mail otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji, w tym biletu, będzie niemożliwe), a także numeru NIP, jeśli nabywca chce uzyskać fakturę VAT;
  b) zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu;
  c) złożenia przez Kupującego zamówienia online;
  d) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie w formie elektronicznej;
  e) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Ceny jednostkowe biletów podawane są przed złożeniem zamówienia, w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 5. Teatr korzysta z systemu Iksoris, umożliwiającego sprzedaż biletów na wydarzenie za pośrednictwem Internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 15 biletów na jedno wydarzenie.
 6. Sprzedaż biletów online prowadzona jest w dwóch kategoriach cenowych: 50,00 zł (bilet normalny) i 40 zł (bilet ulgowy).
 7. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom. Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przez Obsługę Widza przed wejściem do Teatru.
 8. Teatr dostarcza bilety wyłącznie w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić otrzymane bilety niezwłocznie po ich dostarczeniu w zakresie zgodności: daty, godziny, miejsc i in.
 9. Zakupione bilety na wydarzenia Teatru, organizowane w trakcie epidemii SARS–CoV–2 (COVID-19) w Polsce, nie podlegają wymianie ani zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydarzenie zostało odwołane przez Teatr. W tym przypadku zwrot biletów zakupionych on-line realizowany jest na podstawie dowodu ich zakupu. W innych sytuacjach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży biletów.

 

§3
WARUNKI PŁATNOŚCI, FAKTURA, REKLAMACJE

 1. Płatność za zakupione bilety online na wydarzenie Teatru obywa się za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Widzowie dokonujący zakupu biletów przez Internet, aby otrzymać fakturę powinni wybrać jako formę potwierdzenia płatności opcję: Faktura VAT.
 3. Jeżeli zamówienie nie zostanie opłacone przez Kupującego w ciągu 2 godzin, zostanie ono automatycznie anulowane, a wybrane miejsca zwolnione i udostępnione do dalszej sprzedaży.
 4. Zakupiony bilet on-line dostarczany jest w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Kupującego, w postaci załącznika PDF.
 5. Kupujący zobowiązany jest do wydrukowania otrzymanego biletu we własnym zakresie (na białym papierze w formacie A4) i okazania go przy wejściu na wydarzenie. Do wydrukowania biletu w formacie PDF niezbędna jest instalacja darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader.
 6. Kupujący może również okazać bilet (przy wejściu na wydarzenie) na ekranie urządzenia mobilnego (tel. komórkowy, tablet).
 7.  Kod zamieszczony na elektronicznym bilecie zakupionym on-line podlega jednorazowej weryfikacji przy wejściu na wydarzenie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w sytuacji, gdy kod został już użyty.
 8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) bilety dostarczane na adres mailowy, który został błędnie podany przez Kupującego;
  b) funkcjonowanie sieci Internet na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru;
  c) zagubione lub utracone w sieci Internet wiadomości lub inne dane;
  d) indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 9. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia Teatru, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl. Reklamacja powinna zawierać numer, kwotę i datę transakcji, a także dokładny opis i wskazanie jej przyczyny.
 10. Obowiązek informacyjny wypełniający dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie: https://www.teatrpolski.wroc.pl/administrator-danych-osobowych, w siedzibie Teatru oraz przy kasach.


§4
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 1. Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią SARS-CoV-2 (COVID-19) w Polsce.
 2. W czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:
  a) zachowywania rekomendowanego dystansu społecznego, tj. co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób;
  b) używania płynu  odkażającego do rąk, znajdującego się przy wejściu do Teatru;
  c) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 4. Widz, który bierze udział w wydarzeniu oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających wydarzenie:
  a) nie stwierdzono u niego zarażenia/zakażenia wirusem SARS–CoV–2;
  b) nie został poddany obligatoryjnej kwarantannie ani nadzorowi epidemiologicznemu związanych z podejrzeniem zarażenia/zakażenia wirusem SARS–CoV–2;
  c) nie przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1 lub 2 powyżej;
  d) nie wystąpiły u niego następujące objawy chorobowe, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe, brak powonienia i smaku.
 1. Wejście do Teatru oraz uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na dane wydarzenie oraz wtedy, gdy Widz posiada i używa materiałów ochrony osobistej do zasłonięcia ust i nosa. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane przy wejściu do Teatru przez pracowników Obsługi Widza. W przypadku ich braku Obsługa Widza ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 2. Widz zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa prywatną maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie Teatru (od chwili wejścia do gmachu, w trakcie wydarzenia i do momentu opuszczenia budynku), zgodnie z §18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 3. Liczba osób przebywających w Teatrze jest ograniczona, zgodnie z aktualnymi na dzień wydarzenia przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Widzowie udający się na wydarzenie, wchodzą do Teatru głównym wejściem (ul. G. Zapolskiej 3). Drzwi zostaną otwarte dla Widzów 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Widzowie proszeni są o przybycie do Teatru najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. Widzowie czekający na wejście do Teatru zobowiązani są do ustawienia się w kolejce z zachowaniem dystansu społecznego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących/ gospodarujących oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami).
 5. Po wejściu do budynku Teatru, każdy Widz zobowiązany jest do odkażenia rąk, korzystając z dostępnych dozowników udostępnionych przez Teatr w wyznaczonych strefach.
 6. Po zakończeniu wydarzenia, zostaną udostępnione dla Widzów 4 wyjścia (od strony ul. G. Zapolskiej). Wejścia i wyjścia odbywać się będą wyznaczonymi trasami i rotacyjnie, a ruchem będą kierować pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do zaleceń Obsługi Widza.
 7. Widzowie w trakcie przebywania na terenie Teatru zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących/gospodarujących oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami).
 8. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 9. Widownia na wydarzenia Teatru zostanie udostępniona do 50% dostępnej ilości miejsc, a sprzedawane miejsca są przydzielane w rzędach naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami.
 10. Widz po wejściu na widownię zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na zakupionym bilecie lub wskazanego przez Obsługę Widza.
 11. Wszystkie wydarzenia Teatru odbywają się bez przerw i rozpoczynają się punktualnie. Po rozpoczęciu wydarzenia Obsługa Widza ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 12. Widz, który opuści widownię w trakcie trwania wydarzenia może na nią powrócić tylko za zgodą pracownika Obsługi Widza, zajmując wskazane przez niego miejsce na widowni.
 13. Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz:
  a) używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania spektakli;
  b) wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
 14. Widz, który bierze udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku (zdjęcia, filmowanie) podczas jego pobytu w Teatrze (zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach marketingowych Teatru).
 15. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię wydarzenia.
 16. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi.
 17. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 18. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed i podczas wydarzenia.


§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży biletów jest Teatr Polski we Wrocławiu, z siedzibą: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.
 2. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (dalej: IOD), którym jest: Sebastian Sobecki, kontakt z IOD jest możliwy: listownie: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, pod adresem e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl lub pod numerem telefonu: (71) 316 07 01.
 3. Podanie przez Kupującego/Widza danych osobowych w procesie sprzedaży biletów oraz w wyniku składania oświadczenia, o którym mowa w §2 ust. 2 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu jest dobrowolne i oznacza m.in. przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego/Widza w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym/Widzem, w celu sprzedaży biletów, a także w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2 (COVID-19).
 4. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Teatr w celu realizacji sprzedaży biletów z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty, z którymi Teatr zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Teatrze systemów informatycznych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz na żądanie służb sanitarnych, w szczególności Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS–CoV–2 (COVID-19).
 6. W sytuacji chęci skorzystania z przysługujących praw bądź pogłębienia wiedzy w zakresie dotyczącym danych osobowych przetwarzanych w Teatrze można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Teatru (dane jak powyżej).
 7. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję art. 13 RODO) znajdują się na stronie internetowej Teatru:
  https://www.teatrpolski.wroc.pl/administrator-danych-osobowych, w Teatrze oraz przy kasach.


§6
INFORMACJE DODATKOWE 

 1. Na terenie Teatru Widzowie zobowiązani są do przestrzegania reżimów sanitarnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi, w szczególności dotyczących noszenia maseczki/przyłbicy i zachowania rekomendowanego dystansu społecznego.
 2. Na terenie Teatru dostępne są instrukcje sanitarne dotyczące m.in. mycia rąk, noszenia maseczki i zachowywania rekomendowanego dystansu społecznego. Widzowie proszeni są o zapoznanie się z powyższymi materiałami i przestrzeganie zasad.
 3. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.
 4. Informacja o ilości osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach toalet, jest podana na drzwiach każdej z toalet. Widzowie korzystający z toalet na terenie Teatru zobowiązani są do zachowania poniższych zasad:
  a) w przypadku kolejki do toalet Widzowie muszą zachować dystans społeczny, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa (nie dotyczy rodzin z dziećmi, osób wspólnie zamieszkujących/ gospodarujących oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami);
  b) zaleca się mycie i dezynfekowanie rąk zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w toaletach.
 5. Na terenie całego Teatru obowiązuje zakaz palenia, w tym używania e-papierosów.
 6. W szczególnych sytuacjach, kiedy Widz nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu, w tym zasad w zakresie zachowania reżimów sanitarnych, jest agresywny lub pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, Teatr zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich kroków i wyproszenia Widza z Teatru. W tej sytuacji Widzowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.


§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Zakup biletów oraz uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Teatr jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Widz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie oraz do zmian w repertuarze.
 3. Regulamin obowiązuje od 9 czerwca 2020 roku do odwołania.