Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydatki/Kandydata na stanowisko

Głównej Księgowej/Głównego Księgowego

Zadania

 • organizowanie i prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych oraz ich kontrola pod względem legalności, celowości i gospodarności w zakresie realizowanych działań,
 • nadzorowanie gospodarki finansowej Teatru, w tym prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym z ZUS i US, wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów z tym związanych,
 • współudział w tworzeniu polityki finansowej Teatru w oparciu o otrzymywane dotacje i przychody własne oraz nadzór nad jej realizacją,
 • dokonywanie okresowych analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Teatru,
 • badanie efektywności ekonomicznej oraz zgodności planowania i gospodarowania zasobami, proponowanie działań zaradczych/rozwojowych,
 • sporządzanie i aktualizacja rocznych planów rzeczowo-finansowych Teatru,
 • koordynowanie i nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem sprawozdań finansowych Teatru wymaganych ustawą o rachunkowości oraz przez Organizatora i Współorganizatora,
 • współpraca z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego oraz urzędami i innymi organizacjami uprawnionymi do kontroli jednostki,
 • koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w podległych komórkach organizacyjnych: działu księgowości, dział rachuby i płac, Archiwum zakładowego,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń.

Wymagania

 • wykształcenie: ukończone ekonomiczne, jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w księgowości,
 • znajomość przepisów prawa związanych ze specyfiką pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, a w szczególności w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze planowania i sprawozdawczości budżetowej,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • rzetelność oraz terminowość,
 • zorientowanie na cel oraz skuteczność w działaniu,
 • zaangażowanie i chęć wspierania procesu decyzyjnego,
 • biegła obsługa pakietu office, znajomość obsługi programów finansowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert pracy, zawierających list motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” w terminie do 23.11.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) drogą pocztową na adres:

Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław
z dopiskiem na kopercie „oferta pracy”

lub na adres e-mail sekretariat@teatrpolski.wroc.pl,

jak i bezpośrednio do sekretariatu Teatru Polskiego we Wrocławiu, w zamkniętych kopertach, w godzinach 8.00-15.00.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

:
Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa