Facebook

YT

Twitter

Instagram

Teatr Polski we Wrocławiu, dyrektor Cezary Morawski

Wszechnica Teatralna

Wszechnica TeatralnaBezpłatne spotkania z twórcami, teoretykami i miłośnikami teatru w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

www.wszechnica.teatrpolski.wroc.pl

 

Wszechnica Teatralna 27-04-2017 - Czy Stanisław August Poniatowski był zdrajcą? Król wobec konfederacji targowickiej

Data wydarzenia: 27.04.2017, godz. 11:00

Miejsce: Scena Kameralna

W czwartek 27 kwietnia 2017 odbędzie się Wszechnica Teatralna pt. Czy Stanisław August Poniatowski był zdrajcą? Król wobec konfederacji targowickiej. Spotkanie poprowadzi dr hab. Robert Kołodziej z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich ludzi ciekawych świata oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na Scenę Kameralną o godzinie 11:00.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Rezerwacje: nina [dot] karniej [at] teatrpolski [dot] wroc [dot] pl

 

Wszechnica Teatralna w rocznicę zawiązania konfederacji targowickiej 27 kwietnia 1792 roku

 

Król Stanisław August Poniatowski był z pewnością postacią kontrowersyjną i doczekał się w historiografii ocen bardzo zróżnicowanych. Niewątpliwie wpłynęły na to dramatyczne losy Rzeczypospolitej, która pod rządami Poniatowskiego została ostatecznie podzielona między zaborców i zniknęła z mapy Europy. Niemal wszyscy badacze zajmujący się historią tamtych czasów podkreślali zasługi króla przede wszystkim na niwie kultury i sztuki. W sprawach politycznych i wojskowych doczekał się natomiast monarcha ocen często bardzo negatywnych. Jednym z najbardziej krytykowanych posunięć było przystąpienie do konfederacji targowickiej, co przesądziło o kapitulacji Rzeczypospolitej w trwającej z Rosją wojnie w obronie Konstytucji 3 maja. Jednak aby zrozumieć postępowanie króla, należy je analizować w kontekście bardzo wszechstronnym. Nie wolno zapominać o poprzedzających okres rządów Poniatowskiego czasach saskich. To właśnie wówczas Rzeczpospolita straciła swą podmiotowość międzynarodową, stając się "karczmą zajezdną" dla obcych wojsk, przemieszczających się bezkarnie przez jej tereny. Należy pamiętać o samej elekcji Stanisława Augusta, którą zawdzięczał wyłącznie rosyjskiemu poparciu. W rozważaniach nie wolno pomijać złożonej i zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, w tym wybuchu rewolucji francuskiej, która w dużym stopniu absorbowała wydarzenia europejskie i determinowała działania wielu państw, co miało niebagatelne znaczenie dla losów naszego kraju. Wreszcie warta przypomnienia jest sama pozycja monarchy w Rzeczypospolitej, w której nie miał on władzy absolutnej i poza jego kontrolą pozostawało wiele obszarów życia publicznego, w tym częściowo polityka zagraniczna. A to właśnie zaniedbania w dyplomacji, w której nieporadnie poruszali się wszyscy uczestnicy krajowego życia politycznego, miały niebagatelne znaczenie dla losów kraju. Tylko wszechstronne wyświetlenie wszystkich tych aspektów pozwala na w miarę obiektywną ocenę działań Stanisława Augusta w tym konkretnym, niewątpliwie dramatycznym momencie panowania, jakim był epilog wojny z Rosją z 1792 roku.

Konfederacja targowicka jest w Polsce do dziś symbolem zdrady narodowej. Ale czy tak samo była postrzegana przez naród polityczny Rzeczypospolitej w momencie swojego powstania i początków działalności? W szeregach konfederacji znalazło się sporo szlachty. Przynajmniej części z nich nie należy z pewnością odmawiać troski o losy kraju i pobudek patriotycznych. Czy wobec tego decyzja króla o przyłączeniu się do "targowicy" była błędem? I co najważniejsze – czy można ją postrzegać w kategoriach zdrady narodowej?

 

Komentować będzie można od 27.04.2017 od godziny 13:00

 

Program dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Sukces zakończonych w sezonie 2011/2012 wykładów w ramach Wszechnicy Teatralnej stał się asumptem do kontynuowania spotkań w nowym sezonie 2012/2013. Nasza oferta jest skierowana do uczniów III i IV etapu edukacyjnego. Wykłady będą prowadzili nauczyciele akademiccy, ale też osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Chcemy, aby prelekcje wpisywały się i poszerzały treści zawarte w podstawie programowej. Lektury w niej opisane będziemy odczytywać na nowo w szeroko pojętym kontekście kulturoznawczym. Dlatego prowadzący zajęcia, przybliżając ducha epoki, omawiając motywy i konkretne lektury czy tworząc portret twórców dzieł, będą korzystali nie tylko z wiedzy literaturoznawczej, ale też historycznej, teatrologicznej czy filmoznawczej. Spotkania będą prowadzone w sposób przystępny dla wieku odbiorcy (część wykładów dla gimnazjów i liceów będzie łączona, część osobno). Spotkania będą połączone z projekcją fragmentów archiwalnych spektakli, filmów czy realizacji audiowizualnych dokonanych przez twórców kultury popularnej. Kultura popularna i mass media są dla ucznia doświadczeniem codziennym, często przyjmowanym bezrefleksyjnie, które warto poddać krytyce. W minionym sezonie uczniowie chętnie brali udział w konkursach literackich i plastycznych odbywających się w ramach wykładów, za które otrzymywali zaproszenia na spektakle i nagrody książkowe, a najlepsze prace były publikowane w miesięczniku teatralnym.

Mając na względzie dobro ucznia, działania edukacyjne w ramach Wszechnicy wpisują się w zadania szkoły, cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia opisane w podstawie programowej dotyczącej lekcji języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Dlatego honorowymi i merytorycznymi patronami spotkań zostały Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Chcemy ułatwić pracę nauczycielom, którzy nierzadko obciążeni dodatkowymi obowiązkami mają trudności z realizacją zapisanego w podstawie programowej obowiązku "wszechstronnego rozwoju ucznia [i] otwartości na świat" oraz "przygotowania do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki", a ponadto "nabycie, niezbędnej świadomemu uczestnikowi życia kulturalnego, wiedzy z zakresu różnych dziedzin: architektury, plastyki, muzyki, teatru, filmu". Aktywizując nauczycieli i wdrażając program bezpośrednio do szkół jako cykl zajęć obejmujący czas zajęć lekcyjnych, chcielibyśmy zmodyfikować paradygmat nauczania i stworzyć łatwiejszy i ciekawszy dostęp do kultury wysokiej.

Nauczyciele i pedagodzy, którzy regularnie będą partycypowali w spotkaniach, otrzymają poświadczone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Teatr Polski we Wrocławiu dyplomy mogące pomóc w rozwoju ich ścieżki zawodowej.

Uwaga, konkurs fotograficzny!

Zachęcamy wszystkich uczestników Wszechnicy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: "Wszechnica w obiektywie". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego autorskiego zdjęcia dokumentującego wykłady Wszechnicy. Najciekawsze fotorelacje będą drukowane w gazetce teatralnej "1212 Generacja Tpl". Na ostatnim spotkaniu zostanie wyłoniony najlepszy fotoreporter, który oprócz swojej rubryki w piśmie teatralnym otrzyma nagrodę-niespodziankę. Zachęcamy do współzawodnictwa!

 

 

Kuratorium Oświaty we WrocławiuDolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Archiwum