Click to listen highlighted text!

INCLUDING MINORITY

Projekt „Including Minority”

Teatr Polski we Wrocławiu otrzymał ponad 1,5 mln złotych na realizację projektu „Including Minority – włączyć mniejszość” w partnerstwie z norweskim niezależnym teatrem Company B. Valiente.

Konferencja Including Minority, fot. Jarek Kuśmierski

Celem projektu jest otwarcie się na mniejszości narodowe. We Wrocławiu skupimy się na mniejszości ukraińskiej, a w Oslo na mniejszości polskiej. Projekt zakłada wiele aktywności, między innymi zorganizowanie profesjonalnych warsztatów teatralnych dla mniejszości ukraińskiej we Wrocławiu i polskiej w stolicy Norwegii, realizację dwóch międzynarodowych spektakli z premierami w 2023 roku oraz celebrację Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej.

Integracja poprzez teatr

Naszym celem jest lepsze poznanie mniejszości, zaproszenie jej w przestrzeń teatru na równych zasadach. Oznacza to, że osoby z mniejszości ukraińskiej i polskiej niezwiązane zawodowo z teatrem będą partnerami scenicznymi profesjonalnych aktorów zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Wspólnie stworzą dwa spektakle zainspirowane dramatem Luigiego Pirandella Tak jest, jak się państwu zdaje. By jeszcze lepiej poznać życiowe historie stojące za mniejszością polską mieszkającą w Oslo i mniejszością ukraińską we Wrocławiu, przeprowadzimy profesjonalne badania społeczne. Uzyskane w ten sposób wyniki będą stanowiły inspirację do stworzenia scenariuszy spektakli. Dzięki temu fabuła spektakli oparta będzie na realnych przeżyciach, doświadczeniach i problemach. Będzie prawdziwa, ważna i co najważniejsze – społecznie zaangażowana.

Spotkanie z reżyserem Gianlucą Iumiento, fot. Jarek Kuśmierski

Jedna inspiracja, różne spektakle

Dramat Luigiego Pirandella Tak jest, jak się państwu zdaje rozgrywa się na obsesyjnym pograniczu zmyślenia i prawdy. Pokazuje, że prawda zależy od kontekstu i zawsze może zostać zakwestionowana. Bohaterami sztuki są konserwatywni mieszkańcy prowincjonalnego miasteczka, którzy niezbyt przychylnie i z obawą spoglądają na nowo przybyłą rodzinę. Nieprzystające do żadnych znanych norm społecznych zachowanie nowych mieszkańców odbierane jest przez większość jako wywrotowe, niebezpieczne, a nawet moralnie wątpliwe. Desperacka chęć dojścia do prawdy na temat przybyszów wciąż jest niezwykle aktualna, czego przykładem jest chociażby film Dogville Larsa von Triera.

Dramat stanowi ważną inspirację dla obu spektakli, jednak ich efekt finalny zależy od reżyserów: Gianluki Iumiento (polska produkcja) oraz Marcelina Martina Valiente (norweska produkcja). Obaj artyści prezentują zupełnie różne teatralne style, dzięki czemu finalny efekt na pewno będzie zaskakujący.

Partnerstwo to podstawa

Company B. Valiente jest norweską organizacją pozarządową, niezależnym teatrem dokonującym połączenia różnych nurtów i gatunków współczesnej sztuki. To taniec stoi w centrum ich badań i zainteresowań. Chętnie łączą go z innymi formami ekspresji, takimi jak wideo, sztuki wizualne, performans, teatr, muzyka i architektura. Założycielami są francuski reżyser Marcelino Martin Valiente i norweska choreografka Gunhild Bjørnsgaard. Przez 25 lat teatralnej twórczości Company B. Valiente stworzyli wiele spektakli, projektów indywidualnych oraz współtworzyli kilka międzynarodowych projektów z Funduszu EOG. Ich doświadczenie, niezależność i bardziej cielesne niż słowne podejście do teatru w znacznym stopniu poszerzą artystyczną wizję mikrospołeczności, lokalności i mniejszości.

Fundusze EOG

Ikonografika – wysokość uzyskanej dotacji. Niebieski słupek dotyczy Funduszu EOG, a czerwony Funduszu Norweskiego.

Koszt całkowity projektu (dofinansowanie + wkład własny):
1 808 284,25 PLN / 403 986,56 €

Wysokość dofinansowania:
1 537 041,61 PLN / 343 388,58 €

Wkład własny:
271 242,65 PLN / 60 597,98 €

Projekt „Including Minority – włączyć mniejszość” realizowany jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014–2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem działania Funduszu EOG jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
(za https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/opis-dzialania.php)

Wszystkie projekty muszą być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Fundusze EOG i Fundusze Norweskie dotyczą wielu obszarów. Środki można pozyskiwać w obszarze m.in. edukacji, rozwoju lokalnego, środowiska, zdrowia, dialogu społecznego.

Po więcej informacji zapraszamy na: https://www.eog.gov.pl/.

Warsztaty dla Ukraińców

Rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty teatralne, które poprowadzi włoski reżyser Gianluca Iumiento. Warsztaty odbędą się między 6 a 8 maja 2022 r. w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Będą mogli wziąć w nich udział obywatele Ukrainy i osoby ukraińskiego pochodzenia. Nie są konieczne żadne wcześniejsze doświadczenia teatralne lub artystyczne. W trakcie warsztatów zapewniamy pomoc językową.
Warsztaty przeprowadzimy w atmosferze zaufania i otwartości, by poznać się nawzajem, rozumieć Wasze indywidualne historie dotyczące imigracji i integracji oraz odkrywać ukraińską kulturę i tradycję.
Mamy nadzieję, że poprzez warsztaty uczestnicy zyskają nowe możliwości integracji w polskim społeczeństwie.
Po warsztatach reżyser zaprosi cztery osoby do udziału w dalszej części projektu – profesjonalnym spektaklu, do którego próby zaczniemy w Teatrze Polskim pod koniec listopada 2022 roku. Potrwają one do premiery spektaklu, która odbędzie się 28 stycznia 2023 roku.
Wszystkich uczestników zaprosimy do kolejnych naszych działań w ramach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej, które planujemy na maj 2023 roku.
Zapisy na warsztaty prowadzimy pod adresem: www.teatrpolski.wroc.pl/uminority

Jeśli chcesz zapisać się na warsztaty i dowiedzieć więcej na temat projektu, zachęcamy do kontaktu z Oleną Tytarenko –
tel. +48 502 350 001, e-mail: minority@teatrpolski.wroc.pl
Mówimy w języku ukraińskim!

Warsztaty Gianluki Iumiento z aktorami Teatru Polskiego we Wrocławiu, fot. Mikołaj Pływacz

Проєкт „ Including Minority ”

Teatr Polski у Вроцлаві отримав понад 1,5 мільйона злотих на реалізацію проєкту « Including Minority – Включно з меншістю » у партнерстві з норвезькою незалежною театральною трупою B. Valiente.

Kонференція Включно з меншicтю, фото: Ярек Кушмірський

Метою проєкту є відкриття для національних меншин. У Вроцлаві ми зосередимося на українській меншині, а в Осло – на польській. Проєкт передбачає багато заходів, зокрема організацію професійних театральних майстер-класів для української та польської меншин, а також постановку двох міжнародних вистав з прем’єрами у 2023 році та святкування Дня культурного різноманіття.

Інтеграція через театр

Наша мета – ближче пізнати меншість і на рівних запрошувати її до театрального простору. Це означає, що сценічними партнерами професійних акторів будуть люди з української та польської меншин, які професійно не мають відношення до театру. Разом вони створять дві вистави, натхненні драмою Luigi Pirandella «Так є, як тобі здається». Щоб ще краще пізнати життєві історії польської меншини, яка проживає в Осло, та української меншини у Вроцлаві, ми проведемо професійне соціальне дослідження. Отримані таким чином результати стануть натхненням для створення сценаріїв вистав. Завдяки цьому сюжет вистав буде заснований на реальних переживаннях і проблемах людей. Вона буде справжньою, важливою і, головне, соціально залученою.

Зустріч з режисерем Gianlucą Iumiento, фото: Ярек Кушмірський

Одне натхнення, різні вистави

Драма Luigi Pirandella « Так є, як тобі здається » одержимо обертається навколо тонкої межі між фантазією та правдою. Це показує, що істина залежить від контексту і завжди суб’єктивна.
Дія драми зосереджена на консервативних жителях провінційного містечка, які дивляться на новоприбулу сім’ю не дуже прихильно і з острахом. Поведінка нових мешканців, яка не відповідає жодним відомим соціальним нормам, сприймається більшістю як підривна, небезпечна і навіть морально сумнівна. Відчайдушне бажання дізнатися правду про новачків досі дуже актуальне, прикладом чого є фільм «Догвіль» Ларса фон Трієра.

Драма є важливим натхненням для обох вистав, але їхній кінцевий ефект залежить від режисерів: Gianluca Iumiento (польська постановка) та Marcelino Martin Valiente (норвезька постановка). Обидва режисери представляють абсолютно різні театральні стилі, завдяки чому кінцевий ефект неодмінно буде дивовижним.

Партнерство це основа

Компанія B. Valiente – норвезька неурядова організація, незалежний театр, що поєднує різні напрямки та жанри сучасного мистецтва. Саме танець є центром й формами самовираження, такими як відео, візуальне мистецтво, перформанс, театр, музика та архітектура. Засновниками є французький режисер Marcelinо Martin Valiente та норвезький хореограф Gunhild Bjørnsgaard. За 25 років створення компанії B. Valiente вони створили багато вистав, індивідуальних проєктів та спільно створили декілька міжнародних проєктів з Фонду ЄЕЗ. Їхній досвід, незалежність та більш тілесний, ніж вербальний підхід до театру значно розширять мистецьке бачення мікроспільнот, місцевостей та меншин.

Фонд ЄЕЗ

(Фінансовий механізм ЄЕЗ та норвезький фінансовий механізм)

Іконопис – сума отриманої субсидії. Синя смуга належить до Фонду ЄЕЗ, а червона – до норвезьких грантів.

Загальна вартість проекту (співфінансування + власний внесок):
1 808 284,25 PLN / 403 986,56 €

Сума співфінансування:
1 537 041,61 PLN / 343 388,58 €

Власний внесок:
271 242,65 PLN / 60 597,98 €

Проєкт « Including Minority – Включно з меншістю » реалізується Фінансовим механізмом Європейського економічного простору (EEA MF) 2014-2021 та Міністерством культури та національної спадщини. Метою Фонду ЄЕЗ є розвиток культурної співпраці між творцями та учасниками культурного життя та зміцнення двосторонніх відносин між польськими установами та установами з Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну.
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/opis-dzialania.php)

Усі проєкти мають реалізовуватися у партнерстві з установами Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну. Гранти ЄЕЗ та Норвегії охоплюють багато сфер. Кошти можна отримати у сфері, зокрема, освіта, місцевий розвиток, навколишнє середовище, здоров’я, соціальний діалог.
Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://www.eog.gov.pl/.

Майстер-класи для Українців

Ми починаємо реєстрацію на безкоштовні театральні майстер-класи під керівництвом італійського режисера Джанлуки Юм’єнто. Майстер-класи відбудуться з 6 по 8 травня 2022 року у Театрі Польськім у Вроцлаві. У них зможуть взяти участь громадяни України та особи українського походження. Попередній театральний або художній досвід не потрібен. Ми надаємо лінгвістичну допомогу під час майстер-класів.
Ми проведемо семінари в атмосфері довіри та відкритості, щоб познайомитися один з одним, познайомитися з вашими індивідуальними історіями про імміграцію та інтеграцію, відкрити українську культуру та традиції. Сподіваємося, що завдяки майстер-класам учасники отримають нові можливості для інтеграції в польське суспільство.
Після майстер-класів режисер запросить 4 особи до подальшої співпраці, тобто зіграти у професійній театральній виставі разом з акторами художнього колективу Польського театру. Плануємо розпочати репетиції 22 листопада 2022 року, репетиції триватимуть до прем’єри вистави, яка відбудеться 28 січня 2023 року.

Ми запропонуємо всім учасникам співпрацю на наступному заході проєкту – Дні різноманітності, який плануємо на травень 2023 року.

Реєструємось на майстер-класи за адресою: www.teatrpolski.wroc.pl/uminority

Якщо ви хочете зареєструватися на майстер-клас і дізнатися більше про проєкт, зв’яжіться з нами, контакт; Олена Титаренко –
тел. +48 502 350 001, e-mail: minority@teatrpolski.wroc.pl
Ми говоримо українською!

Майстер-класи Джанлуки Юм’єнто з акторами Польського театру у Вроцлаві, фото: Миколай Пливач

x

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. od 15 grudnia 2021 r. będę obowiązywały nowe limity osób. Limit obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19) w teatrach został zmniejszony z 50% do 30%. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające certyfikat, o dobrowolne okazanie go przy wejściu na widownie.

Widzowie, którzy kupili bilety dla osób zaszczepionych, zadeklarowali posiadanie certyfikatu Covid, od 15 grudnia poddadzą się możliwości sprawdzenia certyfikatu. Okazanie certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. Możliwość sprawdzenia Certyfikatu jest jedyną opcją weryfikacji zachowania obowiązujących proporcji przy obowiązujących limitach.

Akceptuję i przechodzę dalej

Click to listen highlighted text!