Click to listen highlighted text!

Kariera

Teatr Polski we Wrocławiu poszukuje Kandydata na stanowisko:

MONTAŻYSTA DEKORACJI

 Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie realizowała  zadania, tj.:

 • Obsługa prób i przedstawień.
 • Montaż i demontaż dekoracji oraz innych elementów scenografii (podesty, konstrukcje, widownie itp.).
 • Udział w transporcie dekoracji, mebli i innych materiałów, załadowując i rozładowując użyte środki transportu oraz składając transportowane elementy na scenie, do kieszeni scenicznej lub do magazynów.
 • Właściwe postawienie bądź zawieszenie oraz zamocowanie powierzonych mu elementów, tak z uwagi na wymagania danego spektaklu jak i wymogi bezpieczeństwa.
 • Udział w pracach wynikających z niniejszego zakresu obowiązków podczas prezentacji spektakli Teatru poza scenami macierzystymi (wyjazdy).
 • Uczestniczenie w pracach porządkowych, prowadzonych w obrębie scen, magazynów.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z zajmowanym  stanowiskiem, w ramach posiadanych kompetencji.

 

Wymagania

 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy zmianowej i pracy w weekendy.
 • Opanowanie i spostrzegawczość.
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i punktualność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Stabilną pracę w instytucji kultury.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Pakiet świadczeń socjalnych.
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
 • Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:

–  pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@teatrpolski.wroc.pl

– pocztą tradycyjną na adres:  Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław

Na Państwa  aplikacje czekamy do dnia 24 września 2021r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

1.      Administrator danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Polski we Wrocławiu.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
 • przez e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 71 316 07 01

2.      Inspektor Ochrony Danych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki.

Inspektor to Osoba, z którą możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
 • przez e-mail: iod@teatrpolski.wroc.pl
 • telefonicznie: + 48 71 316 07 01

3.      Cele przetwarzania danych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji, do której przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne.

4.      Podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z  realizacją zadań wynikających z przepisów Kodeksu pracy.

5.      Okres przechowywania danych.

W przypadku kandydata, który zostanie wyłoniony w trakcie rekrutacji dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do jego akt osobowych, prowadzonych w Teatrze Polskim we Wrocławiu i przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone przez Teatr Polskie we Wrocławiu w sposób nieodwracalny, uniemożliwiający odczyt zawartych w nich danych, po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji, wskazanego w opublikowanym ogłoszeniu o pracę.

Dokumenty kandydatów, którzy zostali wpisani do Protokołu z przeprowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy  w Teatrze Polskim we Wrocławiu, zostaną zniszczone przez Teatr Polski we Wrocławiu  w sposób nieodwracalny, uniemożliwiający odczyt zawartych w nich danych, po upływie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w trakcie rekrutacji.

Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu rekrutacji, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o pracę, Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą przechowywane w dokumentacji związanej z rekrutacją przez okres nie krótszy niż 1 rok.

Dokumenty aplikacyjne nie są rozpatrywane, a kandydat nie bierze udziału w rekrutacji w przypadku złożenia dokumentów:

 1. przed terminem umieszczenia ogłoszenia o rozpoczęciu procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy;
 2. po terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy;
 3. bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu.

Wyżej wymienione dokumenty zostaną zniszczone przez Teatr Polski we Wrocławiu w sposób nieodwracalny, uniemożliwiający odczyt zawartych w nich danych, najpóźniej po upływie 1 miesiąca od dnia wpływu dokumentów do Teatru.

6.      Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7.      Prawa związane z przetwarzaniem danych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

8.      Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

Click to listen highlighted text!