W związku z doniesieniami medialnymi z ostatnich dni i sformułowanymi w nich krzywdzącymi ocenami pod adresem dyrektora Cezarego Morawskiego, informujemy, co następuje.

Cezary Morawski, jako dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, otrzymywał dodatkowe wynagrodzenia tylko za działalność artystyczną niebędącą przedmiotem umowy o pracę. Zgodnie z brzmieniem art. 31a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pracownik artystyczny jak również dyrektor instytucji kultury może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, w szczególności za udział w określonej roli w przedstawieniu, za reżyserię, scenografię etc. Warto podkreślić, iż stawki jakie przewidywały umowy za reżyserię lub konsultacje reżyserskie, wypłacone za sezon 2016/2017 oraz 2017/2018 Cezaremu Morawskiemu, były najniższymi, jakie oferował Teatr Polski we Wrocławiu reżyserom współpracującym z Teatrem w tych sezonach.

W odniesieniu do możliwości dofinansowania kosztów najmu mieszkania przez dyrektora instytucji kultury, informujemy, że możliwość taką przewiduje art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Nadto, Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu otrzymał informację z Urzędu Marszałkowskiego, iż na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do kompetencji dyrektora należy podjęcie decyzji w sprawie wynajmu lokali mieszkalnych dla pracowników instytucji. Uwzględniając informację Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor Morawski zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem podziału kosztów miesięcznego czynszu najmu, dopłacając z własnych środków część czynszu najmu i wszelkie opłaty eksploatacyjne, co stanowiło 60% kosztów ponoszonych przez Teatr Polski we Wrocławiu, a 40% kosztów ponoszonych przez Cezarego Morawskiego.

Nie jest prawdą, jakoby NIK w raporcie stwierdził złamanie prawa przez dyrektora Cezarego Morawskiego. W okresie kontrolowanym, to jest trzech lat działalności Teatru, zostały stwierdzone uchybienia formalne, co do których został wdrożony program naprawczy, o którym NIK i organizator zostali poinformowani.

Odnośnie kondycji finansowej Teatru, obecny brak płynności finansowej wynika w głównej mierze z niedoszacowania dotacji przyznawanej przez organizatora. Ten stan rzeczy trwa od kilku lat i nie jest on skutkiem działalności dyrektora Morawskiego.

Teatr Polski we Wrocławiu

Powrót

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa