Click to listen highlighted text!

Regulamin konkursu „Premiera z widzami spektaklu Kaligula”

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Premiera z widzami spektaklu Kaligula”. (zwanego dalej „Konkursem”) na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jestTeatr Polski we Wrocławiu, ul.Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, NIP: 896-000-50-29; Regon: 000278913.Konkurs przeprowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Teatr Polski we Wrocławiu : https://www.facebook.com/Teatr.Polski.we.Wroclawiu

4. Konkurs rozpocznie się 19.06.2020 r., a zakończy w dniu 23.06.2020 r o godzinie 23:59.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie jest pracownikiem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie z profili osób rzeczywistych, a nie profili postaci fikcyjnych lub instytucji.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunku, dodatkowo zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email w celu odebrania nagrody w ramach Konkursu, organizowanego przez Teatr Polski we Wrocławiu, ul.Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, NIP: 896-000-50-29; Regon: 000278913. (załącznik nr 1)

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego w formie komentarza pod zamieszczonym postem poprzez serwis Facebook.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  • wpisanie w komentarza najtrafniejszego cytatu (z filmu, książki, wiersza, ze sztuki, z anegdoty) dotyczącego:
    1. szaleńczej miłości
    2. władzy

2. Termin napływania zgłoszeń obejmuje okres od 19.06.2020 r. (od momentu opublikowania posta konkursowego) do 23.06.2020 r (do godziny 23:59).

3. 23.06.2021 r. Organizator Konkursu ogłosi jego zakończenie (również w komentarzu), a następnie w ciągu 2 dni roboczych Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora dokona wyboru, jej zdaniem najciekawszych, zgłoszeń, a ich autorów ogłosi jako Zwycięzców.

4. Organizator skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców poprzez kontakt w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebooka. Wiadomość będzie zawierać również informację o sposobie odebrania nagrody.

5. Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest odpowiedzieć na wysłaną do niego wiadomość w ciągu 1 dnia roboczego od jej otrzymania. W przypadku braku takiego kontaktu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6. Informacje o wynikach konkursów zostaną podane na profilu „Teatr Polski”, a Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomości prywatne na konto w serwisie Facebook.

§ 4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są w sumie 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Kaligula” w dniu 27 czerwca 2021 r. o godz. 19.00 na Dużej Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego.

2. Nagrody zostały ufundowane przez Teatr Polski we Wrocławiu.

3. Nagrody będzie można odebrać w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Uwagi do konkursu mogą być zgłaszane przez Użytkowników w terminie do 3 dni od zaistnienia ewentualnego uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres marketing@tetarpolski.wroc.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA – konkurs „Premiera z widzami spektaklu Kaligula ””. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację;

b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;

c. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) organizator oświadcza, że:

a) Administratorem danych osobowych w konkursie jest Teatr Teatr Polski z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr RIK 8/1999, posiadający numer NIP: 896-000-50-29; Regon: 000278913.

b) Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych

listownie pod adresem Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław,
pod adresem e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
bądź pod numerem telefonu 71 316 07 01

c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

d) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

e) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

f) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

g) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród nagrodzonym Uczestnikom;

h) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne jednak jest niezbędne do odebrania nagrody konkursowej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursów. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursów będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie: imię i nazwisko, wizerunku

przez Administratora, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
w celu wzięcia udziału w konkursie „Wakacyjny konkurs Dolnego Śląska”, organizowanego przez Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/ poinformowany o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie.

Najnowsze Wideo

Najnowsze wpisy

Tagi

Archiwa

Click to listen highlighted text!