Click to listen highlighted text!

REGULAMIN KONKURSU „KOLACJA Z AKTORAMI TEATRU POLSKIEGO”

Regulamin konkursu “Kolacja z aktorami Teatru Polskiego we Wrocławiu ”.

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “ Kolacja z aktorami Teatru Polskiego we Wrocławiu”. (zwanego dalej „Konkursem”) na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jestTeatr Polski we Wrocławiu, ul.Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, NIP: 896-000-50-29; Regon: 000278913.Konkurs przeprowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Teatr Polski we Wrocławiu : https://www.facebook.com/Teatr.Polski.we.Wroclawiu

3. Konkurs rozpocznie się 2.06.2022  r., a zakończy w dniu 12.06.2022 r o godzinie 23:59.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie jest pracownikiem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie z profili rzeczywistych osób fizycznych. Nie będą przyjmowane zgłoszenia z profili osób prawnych, jednostek organizacyjnych, instytucji oraz z profili postaci fikcyjnych.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunku, dodatkowo zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email w celu odebrania nagrody w ramach Konkursu, organizowanego przez Teatr Polski we Wrocławiu, ul.Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, NIP: 896-000-50-29; Regon: 000278913. (załącznik nr 1)

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego w formie komentarza pod zamieszczonym postem poprzez serwis Facebook.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  1. Polubienie postu z repertuarem na czerwiec 2022 r.
    1. Wysłanie na adres mailowy bartosz.przybylak@teatrpolski.wroc.pl  zdjęcia zakupionych 2 biletów na jedno z przedstawień przeglądu spektakli Komediowych z repertuaru Teatru Polskiego – Komediogranie (od 19 maja do 26 czerwca)
    1. Wraz ze zdjęciem biletu należy krótko uzasadnić dlaczego akurat Ty powinieneś wybrać się na kolację z aktorami naszego Teatru – Aldoną Struzik i Andrzejem Gałłą

2. Termin napływania zgłoszeń obejmuje okres od 2.06.2022 (od momentu opublikowania posta konkursowego) do 12.06.2022 r. (do godziny 23:59).

3. W dniu 12.06.2022 r. Organizator Konkursu ogłosi, w komentarzu pod postem konkursowym, zakończenie  konkursu, a następnie w dniu 13.06.2022 r.  Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora dokona wyboru, jej zdaniem najciekawszego zgłoszenia, a jego autora ogłosi jako Zwycięzcę.

4. Informacje o wynikach konkursów zostaną podane na profilu „Teatr Polski”, a Zwycięzca zostanie poinformowany poprzez wiadomość prywatną na konto w serwisie Facebook.

5. Zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć na wysłaną do niego wiadomość w ciągu 1 dnia roboczego od jej otrzymania. W przypadku braku takiego kontaktu nagroda przechodzi na kolejną osobę na liście zwycięzców.

§ 4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie jest podwójne zaproszenie na kolację z aktorami Teatru Polskiego – Aldoną Struzik i Andrzejem Gałłą. Kolacja odbędzie się 17.06.2022 r. o godz. 19.00. Miejsce kolacji zostanie podane wyłącznie do wiadomości Zwycięscy konkursu.

2. Nagroda została ufundowana przez Teatr Polski we Wrocławiu.

3. Nagrodę będzie można odebrać w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Uwagi do konkursu mogą być zgłaszane przez Użytkowników w terminie do 3 dni od zaistnienia ewentualnego uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres marketing@tetarpolski.wroc.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA – konkurs „Kolacja z aktorami Teatru Polskiego we Wrocławiu”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację;

b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;

c. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) organizator oświadcza, że:

a) Administratorem danych osobowych w konkursie jest Teatr Teatr Polski z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr RIK 8/1999, posiadający numer NIP: 896-000-50-29; Regon: 000278913.

b) Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych

listownie pod adresem Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, pod adresem e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl bądź pod numerem telefonu 71 316 07 01

c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

d) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

e) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

f) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

g) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród nagrodzonym Uczestnikom;

h) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne jednak jest niezbędne do odebrania nagrody konkursowej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursów. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursów będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie: imię i nazwisko, wizerunku przez Administratora, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
w celu wzięcia udziału w konkursie „Wakacyjny konkurs Dolnego Śląska”, organizowanego przez Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/ poinformowany o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie.

Powrót

Najnowsze Wideo

Ostatnie wpisy

Tagi

Archiwa

x

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. od 15 grudnia 2021 r. będę obowiązywały nowe limity osób. Limit obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19) w teatrach został zmniejszony z 50% do 30%. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające certyfikat, o dobrowolne okazanie go przy wejściu na widownie.

Widzowie, którzy kupili bilety dla osób zaszczepionych, zadeklarowali posiadanie certyfikatu Covid, od 15 grudnia poddadzą się możliwości sprawdzenia certyfikatu. Okazanie certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. Możliwość sprawdzenia Certyfikatu jest jedyną opcją weryfikacji zachowania obowiązujących proporcji przy obowiązujących limitach.

Akceptuję i przechodzę dalej

Click to listen highlighted text!