Click to listen highlighted text!

Skargi i wnioski

  Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe.

  Informacja o wnioskodawcy *  lub

  Dane adresowe *  lub

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

  1. Administrator danych.
   Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Polski we Wrocławiu.
   Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
   listownie na adres: G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
   przez e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
   telefonicznie: +48 71 316 0 701
  2. Inspektor Ochrony Danych.
   W teatrze wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
   Inspektor to Osoba, z którą możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
   Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:
   listownie na adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
   przez e-mail: iod@teatrpolski.wroc.pl
   telefonicznie: + 48 71 316 0 701
  3. Cele przetwarzania danych.
   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia skargi bądź wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Podstawa prawna przetwarzania.
   Twoje osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj: w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
   Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.
  5. Okres przechowywania danych.
   Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Odbiorcy danych.
   Twoje dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
   Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
  7. Prawa związane z przetwarzaniem danych.
   Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   prawo dostępu do Twoich danych osobowych
   prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
   prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
  8. Prawo wniesienia skargi do organu.
   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  x

  Szanowni Państwo,

  W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021r. od 15 grudnia 2021 r. będę obowiązywały nowe limity osób. Limit obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19) w teatrach został zmniejszony z 50% do 30%. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby posiadające certyfikat, o dobrowolne okazanie go przy wejściu na widownie.

  Widzowie, którzy kupili bilety dla osób zaszczepionych, zadeklarowali posiadanie certyfikatu Covid, od 15 grudnia poddadzą się możliwości sprawdzenia certyfikatu. Okazanie certyfikatu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Certyfikaty weryfikowane są za pomocą aplikacji Ministerstwa Zdrowia „Skaner Certyfikatów Covid”, w związku z czym dane nie są zapisywane i przechowywane w urządzeniu skanującym, a Teatr nie utrwala i nie przechowuje ich w jakikolwiek inny sposób. Możliwość sprawdzenia Certyfikatu jest jedyną opcją weryfikacji zachowania obowiązujących proporcji przy obowiązujących limitach.

  Akceptuję i przechodzę dalej

  Click to listen highlighted text!